top of page
PORTUGAL INTERIORS

PRIVACYBELEID

Portugal Interiors by SCH (hierna te noemen "PORTUGAL INTERIORS") erkent het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Daartoe hebben wij een aantal veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om de persoonsgegevens van al onze partners, werknemers en klanten, alsmede alle gebruikers van de website www.portugal-interiors.com te beschermen.
 

In dit privacybeleid leggen wij uit wat het doel is van de gegevens die wij online verzamelen, hoe wij omgaan met deze informatie, met wie we ze delen, hoe lang we ze bewaren, alsook manieren om ons te contacteren en uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen.
 

Alle gebruikers dienen dit privacybeleid zorgvuldig te lezen en vrijelijk en vrijwillig te beslissen of zij hun persoonlijke gegevens aan PORTUGAL INTERIORS willen verstrekken. U garandeert dat u wettelijk meerderjarig bent en dat alle gegevens die u online deelt waarheidsgetrouw, volledig en up-to-date zijn, en u bent verantwoordelijk voor alle schade of verlies, direct of indirect, die het gevolg kunnen zijn van het niet nakomen van deze verplichtingen.
 

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen en beschermen, kunt u contact opnemen met PORTUGAL INTERIORS via decor@portugal-interiors.com.

​​

1. SCOPE

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die via de website www.portugal-interiors.com worden verzameld.

2. VERANTWOORDELIJKHEID​Uw gegevens worden verwerkt door PORTUGAL INTERIORS (SCH Solutions, Unipessoal, Lda., NIF 508953138, met hoofdkantoor te Rua Conde de Avelar, n.º 46, 2460-681 Sao Martinho do Porto, Portugal), op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). U kunt contact opnemen met PORTUGAL INTERIORS over elke kwestie met betrekking tot dit privacybeleid via e-mail: decor@portugal-interiors.com.

3. GEGEVENSVERZAMELING, VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG

3.1 PORTUGAL INTERIORS kan gegevens rechtstreeks (d.w.z. rechtstreeks van de Gebruiker) of onrechtstreeks (d.w.z. via partnerentiteiten of derden) verzamelen via de volgende kanalen:
Direct: in persoon, telefonisch, per e-mail, WhatsApp en via de website www.portugal-interiors.com;
Indirect: via partners, Leisure Launch groepsmaatschappijen, en officiële entiteiten.
 
3.2 Persoonsgegevens die via de website www.portugal-interiors.com worden verzameld, omvatten:
 
I) Gegevens verzameld via contactformulieren
 
PORTUGAL INTERIORS verwerkt deze gegevens om te kunnen reageren op verzoeken van potentiële klanten of institutionele partners, met name in de volgende situaties:
 

 • wanneer u om een contact vraagt;

 • wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief

 • wanneer u informatie verstrekt of aanvraagt

 • of wanneer u een contractuele relatie aangaat met PORTUGAL INTERIORS. 


Het verstrekken van uw persoonsgegevens in deze situaties is verplicht, zonder welke het niet mogelijk is de gevraagde doeleinden te dienen. 

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens omvatten informatie over uw naam, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mail, adres en fiscaal identificatienummer (verzameld voor factureringsdoeleinden).
 
II) Gegevens verkregen door het surfen op de website
 

Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld de bezochte pagina's, de interesse in de inhoud, de toegangstijden en het type apparaat. PORTUGAL INTERIORS verwerkt een beperkte hoeveelheid gebruikersgegevens met het oog op de optimalisering van haar website. De gegevens helpen ons om de gebruikerservaring te verbeteren en de geleverde diensten te beheren.
 
III) Gegevens verstrekt door Google Analytics / Google Marketing en Re-marketing Diensten
 
PORTUGAL INTERIORS maakt gebruik van Google Analytics en Google Marketing- en Re-marketingdiensten in het belang van de analyse, optimalisatie en werking van onze online diensten. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement, waardoor de naleving van de Europese privacywetgeving wordt gewaarborgd. Indien u geen reclame wenst te ontvangen via Google Marketingdiensten, kunt u gebruik maken van de uitsluitingsopties die Google beschikbaar stelt op www.google.com/ads/preference.
 
IV) Gegevens verzameld via sociale netwerken
 

De website www.portugal-interiors.com is gekoppeld aan de sociale netwerken Facebook, Instagram en YouTube, via een verbinding met de servers van deze sociale netwerken die, in sommige situaties, de identificatie mogelijk maakt van de website die de gebruiker bezoekt en de opslag van persoonlijke gegevens.

Informatie over de gegevensverwerking die door deze sociale netwerken wordt uitgevoerd, is beschikbaar op deze websites: 
 

 
3.3 Wat de algemene beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens betreft, verbindt PORTUGAL INTERIORS zich ertoe ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die zij verwerkt:
 

 • Het voorwerp zijn van verwerking in overeenstemming met de wet, loyaal en transparant zijn voor de Gebruiker;

 • Verzameld worden voor specifieke, objectieve en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt worden op een manier die in strijd is met deze doeleinden;

 • Adequaat, gerechtvaardigd en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • nauwkeurig zijn en waar nodig worden bijgewerkt, waarbij alle nodige maatregelen worden genomen om onjuiste gegevens onverwijld te wissen of te corrigeren.

4. BEWAARTERMIJN

PORTUGAL INTERIORS bewaart en verwerkt persoonsgegevens alleen gedurende de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, met mogelijke contacten gedurende deze tijd via e-mail, telefoon, WhatsApp, of SMS. Na deze periode worden alle persoonlijke gegevens gewist, behalve in situaties waarin u PORTUGAL INTERIORS uw specifieke en geïnformeerde toestemming geeft voor een specifiek doel of wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan PORTUGAL INTERIORS is onderworpen. In alle situaties zullen de gegevens slechts worden opgeslagen en bewaard gedurende de minimumperiode die noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of verder verwerkt.

5. TOESTEMMING

Door in te stemmen met dit privacybeleid geeft u PORTUGAL INTERIORS toestemming om uw persoonlijke gegevens specifiek voor de bovengenoemde doeleinden te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, hoewel dit recht de eerder gegeven toestemming niet herroept voor wettelijke contracten of verplichtingen waartoe PORTUGAL INTERIORS verplicht is.

Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact met ons opnemen via: SCH SOLUTIONS, UNIPESSOAL, LDA., Rua Conde de Avelar, n.º 46, 2460-681 Sao Martinho do Porto, Portugal; of de e-mail: decor@portugal-interiors.com.

6. VERSPREIDING VAN GEGEVENS

PORTUGAL INTERIORS kan uw persoonsgegevens alleen delen met andere partnerbedrijven van de Leisure Launch groep in situaties waarin onze klanten specifiek om onze hulp vragen bij het leveren van aanvullende diensten die door onze partnerbedrijven worden geleverd.

De partnerbedrijven van de Leisure Launch Group ontvangen alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor hun diensten en uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden, in overeenstemming met de instructies van PORTUGAL INTERIORS, met strikte inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, computerbeveiliging, en andere toepasselijke normen.

Voor meer informatie over deze ontvangers, kunt u contact met ons opnemen via: SCH SOLUTIONS, UNIPESSOAL, LDA., Rua Conde de Avelar, n.º 46, 2460-681 Sao Martinho do Porto, Portugal; of de e-mail: decor@portugal-interiors.com.

 

7. RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Zolang PORTUGAL INTERIORS persoonsgegevens bijhoudt of verwerkt, kunnen alle gebruikers op elk moment en kosteloos de volgende rechten uitoefenen:
 

 • Recht van toegang - het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u hebben;

 • Recht op correctie - het recht om gegevens te corrigeren die volgens u onjuist of onvolledig zijn;

 • Recht om te worden vergeten - u kunt verzoeken dat de gegevens die wij over u hebben uit al onze bestanden worden verwijderd;

 • Recht op beperking van de verwerking - onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

 • Recht op overdraagbaarheid - het recht om uw gegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;

 • Recht van bezwaar - het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht op rechtsmiddelen - indien PORTUGAL INTERIORS uw verzoek op grond van het recht op toegang afwijst, zullen wij de reden daarvoor uitleggen.
   

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend via het adres: SCH SOLUTIONS, UNIPESSOAL, LDA., Rua Conde de Avelar, n.º 46, 2460-681 Sao Martinho do Porto, Portugal; of de e-mail: decor@portugal-interiors.com.

 

8. KLACHTEN

Gebruikers die een klacht willen indienen over de manier waarop hun persoonsgegevens door PORTUGAL INTERIORS worden verwerkt, of over de manier waarop hun klacht is behandeld, hebben het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij PORTUGAL INTERIORS of bij de Portugese toezichthoudende autoriteit: Comissão Nacional de Protecção de Dados, Av. D. Carlos I, 134 - 1.º, 1200-651 Lisboa, Portugal, Telefoon: (+ 351) 21 392 84 00, Fax: (+ 351) 21 397 68 32, E-mail: geral@cnpd.pt.

9. MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

PORTUGAL INTERIORS treft diverse passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van gebruikers te beschermen, waaronder het gebruik van beveiligde servers, firewalls en data-encryptie.

​​

10. COOKIEBELEID

De website www.portugal-interiors.com maakt gebruik van sessiecookies.

Dit zijn kleine informatiebestanden die door de server van de website naar de browser van de gebruiker worden gestuurd en op uw computer worden opgeslagen. Deze tijdelijke cookies blijven alleen tijdens het gebruik van de website in het cookiebestand staan. Deze cookies worden uitsluitend door PORTUGAL INTERIORS gebruikt om patronen in het webverkeer te analyseren, zodat wij problemen kunnen identificeren en een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

Indien u ze wenst te verwijderen of automatisch wenst te blokkeren, kunnen deze instellingen in uw browser worden gemaakt. Indien u het gebruik van cookies echter niet toestaat, kan het zijn dat u bepaalde functies van de website niet kunt gebruiken.

 

11. WIJZIGINGEN IN PRIVACYBELEID

PORTUGAL INTERIORS kan het privacybeleid van www.portugal-interiors.com herzien telkens dit nodig is om te voldoen aan wettelijke of technologische vereisten. Alle wijzigingen zullen op deze online pagina worden geplaatst.

12. CONTACTEN EN VERDUIDELIJKING VAN TWIJFELS

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via: PORTUGAL INTERIORS Solutions, Unipessoal, Lda., Rua Conde de Avelar, n.º 46, 2460-681 Sao Martinho do Porto, Portugal; of e-mail: decor@portugal-interiors.com.

bottom of page